Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12.4.2021 do odvolání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6.4.2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření MZd k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení.

 • voďte do MŠ jen děti bez příznaků onemocnění
 • testovacím dnem bude pondělí a čtvrtek
 • testování proběhne v prostorách s možností větrání jídelna ZŠ
 • bude připraveno místo k sezení, odkládací plocha, rozestupy 1,5m, dezinfekce na ruce i povrchy, testovací sady, papírové kapesníky, jednorázové rukavice, označené odpadkové koše, seznamy dětí, hodinky nebo telefon na měření času, teploměr
 • testování dítěte bude provádět zákonný zástupce dítěte a administraci provede zaměstnanec školy
 • před prvním testováním budou děti i rodiče seznámeni s průběhem testování
 • před testováním si každý vydezinfikuje ruce a po celou dobu budou mít všichni respirátory, pouze testovaný si respirátor sundá během výtěru
 • budou použity antigenní testy, kdy zákonný zástupce provede dítěti podle pokynů výtěr z nosu nebo nosohltanu
 • postup – vydání testu – provedení testu – vyhodnocení testu po 15 minutách – záznam výsledku – likvidace testu
 • dohlížející osoba kontroluje správnost provedení testu a spouští odpočet času 15min.
 • pokud je výsledek testu negativní, vyhodí použitou sadu do označeného odpadkového koše a mohou vstoupit do šaten MŠ
 • v šatnách budou seznamy dětí, jejich značky na skříňkách zůstávají stejné
 • respirátor uložte dítěti do skříňky a dítě předejte paní učitelce do třídy
 • dítě doprovází pouze 1 osoba, která má po celou dobu respirátor, děti v MŠ nemusí mít roušku ani respirátor
 • pokud bude výsledek pozitivní, vyhodí použitou sadu do označeného odpadkového koše a neprodleně odchází ze školy s doprovodem a kontaktuje  ošetřujícího lékaře
 • bude provedena dezinfekce
 • pokud přijde dítě v jiný než testovací den (nahlaste den předem tento příchod), bude testováno v prostorách před šatnami MŠ – paní učitelka vydá zákonnému zástupci testovací sadu, bude přihlížet správnému provedení, spustí časovač a po 15 min. přijde výsledky zkontrolovat a zapsat
 • pokud se objeví u dítěte pozitivní test jiný než 1.den, vztahuje se izolace na všechny, kteří byly s pozitivně testovaným některý z předchozích 2 dnů
 • pokud bude výsledek nečitelný, chyba se zaznamená a musí se vykonat nový test

Mimořádné opatření MZd k omezení provozu ve školách od 12.4.2021.

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, ve skupině může být maximálně 15 dětí
 • dětem IZS ve věku 2-5 let je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání, mohou být ve třídě s předškoláky, ale počet dětí nesmí přesáhnout 15 dětí ve skupině
  • jedná se o tyto vybrané profese: zdravotní pracovníci, pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, družině, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci Úřadu práce ČR, české správy soc. zabezpečení a okresních správ soc. zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy ČR

Mimořádné opatření MZd k ochraně dýchacích cest

 • děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
 • pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci MŠ jsou povinni nosit respirátor
 • doprovázející osoba je povinna nosit respirátor

Ostatní informace:

 • předškoláci si přinesou do MŠ pracovní sešit
 • vstupovat do MŠ se bude bočním vchodem přes jídelnu ZŠ
 • pokud dítě do MŠ nenastoupí, je třeba ho předem omluvit
 • dítě má nárok na dotovaný oběd 1.den nemoci, ráno je třeba dát podepsaný jídlonosič na připravené místo označené MŠ a vyzvednout ho v čase 10.30-11.00 hod.
 • vyzvedávat obědy nemohou zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě
 • nárok na ošetřovné není ve dnech, kdy je dítěti výuka umožněna