ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

 

 

 

Žákovská rada

 

Pro školní rok 2019/2020 jsou do ŽR zvoleni tito zástupci:

 

3. třída                 Isabela Korytářová

4. třída                 Kamila Porubová

5. třída                 Libuška Krausová

6. třída                 Šimon Bajer

7. třída                 Maruška Orságová

8. třída                 Terezka Kuběnová

9. třída                 Jan Fusek

 

Žákovská rada zvolila:

Jan Fusek · jako starostu samosprávy

Terezka Kuběnová · jako zapisovatelku

 

Žákovskou samosprávu tvoří vždy 1 zástupce z 3. - 9. třídy. Jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce. Všichni členové ŽR mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Scházejí se na pravidelných řádných zasedáních v ředitelně ZŠ. Členové ŽR spolupracují s vedoucím ŽR, třídními učiteli, se souhlasem vedení školy mohou být přizváni na část jednání pedagogické rady školy.

 

Zvolený člen ŽR je povinen:

• pravidelně se zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŽR

• informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŽR dospěla.

• dodržovat a naplňovat stanovy ŽR

 

Stanovy Žákovské rady 2019 - 2020

1. Členy Žákovské samosprávy jsou volení zástupci jednotlivých tříd, vždy jeden zástupce za jednu třídu, který se dobrovolně chce na práci samosprávy podílet.

2. Zástupci jednotlivých tříd jsou do samosprávy voleni na začátku školního roku svými spolužáky v kmenové třídě. Třídní kolektiv je může v průběhu školního roku na základě společného rozhodnutí odvolat.

3. Žákovské samosprávy se schází každý první pátek v měsíci v 7.00 hodin. V případě potřeby v mimořádném termínu.

4. Na prvním setkání si zástupci tříd zvolí předsednictvo

5. Starosta samosprávy se po svém zvolení ujímá vedení jednání. Zástupce o setkání povede zápis, případně jmenuje zapisovatele.

6. Předsednictvo samosprávy je přímým partnerem vedení školy a v případě potřeby, po domluvě, může jednat přímo s vedením školy.

7. Členové samosprávy vznášejí na jednání dotazy, připomínky a stížnosti k práci vedení, vyučujících, správních zaměstnanců a provozu školy vůbec. Mají právo navrhovat řešení v úpravě školy i školního areálu.

8. Všichni zúčastnění na jednání samosprávy dodržují pravidla slušnosti a jsou povinni vyslechnout názory všech zúčastněných.

9. Všichni členové rady mají právo na projednání, odpověď, vysvětlení, a pokud je to reálné i na urychlené řešení problému. Členové mohou vyslovit svůj názor i názory svých spolužáků na jednání samosprávy vždy a bez obav.

10. Členové samosprávy jsou povinni o jednání senátu informovat své třídní kolektivy.

11. Členové samosprávy svým chováním jsou příkladem pro své spolužáky. V případě porušení školního řádu, či základních zásad slušného chování může ředitelka školy navrhnout pedagogické radě odvolání žáka z funkce zástupce v Žákovské radě.

12 Členové rady jsou aktivními pomocníky třídních učitelů. Pozitivně působí na své spolužáky, zvláště s výchovnými a výukovými problémy, pomáhají jim tyto problémy řešit.

13. Stanovy Žákovské rady mohou být po projednání doplňovány a obměňovány podle aktuální potřeby i během školního roku.

 

OKRUHY ČINNOSTI A KOMPETENCE ŽR

• podílí se aktivně na veškerém životě školy, spolupracuje a pomáhá při organizování různých akcí (projektových dnů, sportovních soutěží)

• umožňuje žákům vyjádřit se k aktuálnímu dění ve škole

• podává návrhy na vybavení tříd a školy, náplň přestávek, žákovské služby, úklid a estetizaci školy

• je reprezentantem školy, přijímá zodpovědnost za veškeré své iniciativy

• žáci školy se mohou na ŽR obracet se svými školními problémy a prostřednictvím ŽR je řešit

• ŽR nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí vedení školy