Přeskočit na obsah

Pro rodiče

Platby Koncepce

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2023/2024

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících mateřskou školu při ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v mateřské škole při ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec výše úplaty stanovena:

500,- kč/měs za celodenní docházku dítěte

s těmito náležitostmi:

 • v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhne pátého roku věku (předškoláci a odklady školní docházky školné neplatí)
 • zákonný zástupce zaplatí školné bezhotovostně do konce září – buď jednorázově 5000,- Kč na celý školní rok, nebo 2000,- Kč do konce září (září-prosinec) a 3000,- Kč do konce ledna (leden-červen)
 • údaje ohledně placení školného v MŠ se zobrazí po přihlášení do systému Bakaláři přes webové stránky školy – školné MŠ se platí na účet 324774029/0300, variabilní symbol je evidenční číslo dítěte, specifický symbol 550
 • upozorňujeme na nutnost uvádět správné údaje pro platbu, pokud se spletete ve variabilním symbolu, peníze se „nespárují“ s vašim dítětem
 • bude-li v době vánočních prázdnin přerušen provoz MŠ na více než 5 dnů, školné bude sníženo o poměrnou částku
 • paní ředitelka může snížit úplatu pouze ve výjimečných případech na základě písemné žádosti (např. soc. důvody)
Stravné
DĚTI OD 3 DO 6 LETDĚTI OD 7 DO 10 LET
přesnídávka10,- Kč10,- Kč
oběd29,- Kč35,- Kč
svačinka10,- Kč10,- Kč
nápoje6,- Kč6,- Kč
CELKEM bez DPH/s DPH55,- Kč/61,- Kč61,- Kč/67,- Kč

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu stravného INKASEM.

Vždy je nutné zřídit souhlas s inkasem pro účet ČSOB 111072023/0300, patřičnou výši finančního limitu na stravné a doAdat číslo platebního účtu ved. školní jídelny.
Odhlašování obědů
 • zákonným zástupcům dětí byly předány čipy ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování
 • každé dítě musí mít vyplněnou přihlášku a čip
 • odhlašování obědů jen přes terminál nebo webové stránky školy
 • každý čip má číslo – heslo
 • k odhlašování přes terminály, které jsou v hale a v jídelně potřebujete čip
 • k odhlašování přes webové stránky školy čip nepotřebujete, ale musíte znát heslo
 • pokud dítě náhle onemocní a nemá oběd odhlášen – ráno do 8.00 hod. dáte na určené místo jídlonosič, který je označen jménem dítěte a MŠ, na jídlonosiči musí být pověšen čip
 • oběd si můžete vyzvednout v době od 10.30 – 11.30 hod., potom se již bočním vchodem do školy nedostanete
 • pokud máte v době nemoci více neodhlášených obědů, bude k nim připočítána režie 40 Kč
 • pokud máte dotazy ke stravování, obracejte se pouze na vedoucí stravování

Vnitřní řád – školní jídelna – výňatek – je ke stažení v sekci Dokumenty.

Koncepce

Program dlouhodobé koncepce školy
 1. Poznávat hodnoty spojené se zdravím, životem, zdravým životním stylem a ekologií.
  • podporovat tělesný rozvoj dítěte, jeho zdraví, pohodu, spokojenost a radost
  • vytvářet zdravé životní návyky a postoje spojené se zdravím a zdravým životním stylem (hyg. návyky, pohybové aktivity a sport, pobyt venku, pitný režim, zdravá výživa, ochrana přírody a živočichů,…)
  • dbát na správnou skladbu jídelníčku (plnohodnotná a vyvážená strava, více ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo,…)
  • v žádném případě nenutit děti do jídla (mají možnost výběru)
 2. Navazovat na rodinnou výchovu, podporovat ji, doplňovat, spolupracovat úzce s rodinou a společně přispívat k osvojení základů hodnot, na nichž je společnost založena.
  • být pozitivním příkladem v každém okamžiku
  • vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi zaměstnanci MŠ, dětmi a rodiči
  • spolupráce s rodiči být otevřená, vstřícná, se snahou zapojit rodiče do života MŠ (snažit se více zapojit rodiče při společných akcích)
 3. Rozvíjet řeč, schopnosti a dovednosti, které usnadňují učení.
  • rozvíjet schopnost komunikace s dětmi i dospělými a kultivovaného projevu
  • dbát na správnou výslovnost dětí, spolupracovat s logopedickou asistentkou, navštěvovat logopedii v MŠ, zařazovat gymnastiku mluvidel, dechová cvičení,…)
 4. Rozvíjet osobní samostatnost a schopnost se projevovat jako osobnost.
  • učit se poznávat hodnoty jako je individuální svoboda, soucítění se slabšími
  • dát dětem možnost rozvíjet samostatnost, sebevědomí, získávat zdravou sebedůvěru
  • rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, potřeb, možností, pracovat s prožitkem, zkušeností, fantazií, smyslovým vnímáním
  • vést děti ke zvídavosti, potřebě objevovat, zkoušet, pomáhat, komunikovat a experimentovat
Základní pravidla soužití v MŠ
 • po příchodu pozdravit, při odchodu se rozloučit
 • poprosit – poděkovat
 • znát název mateřské školy
 • znát své jméno, příjmení, jména kamarádů, učitelek
 • respektovat rozdílné vlastnosti a dovednosti u jiných, nezesměšňovat slabší
 • učit se domluvit na společném řešení problému, uplatňovat svůj názor, ale zároveň se umět přizpůsobit většině (neřešit rukama, ale slovem)
 • odmítat nevhodné chování jako je agresivita, lež, zesměšňování, lhostejnost
 • vážit si výsledků práce dětí i dospělých, neničit, co jiní vytvořili
 • chovat se šetrně k přírodě, k nejbližšímu okolí, i k sobě samotným
 • dokázat se rozdělit s kamarádem, nebrat cizí věci a pomáhat tam, kde stačí síly, dovednosti a schopnosti dětí
 • v MŠ neběháme po chodbách, nekřičíme
 • pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamarády a teprve potom dospělou osobu
 • umíme vyhrávat, ale i prohrávat
 • nemluvíme hrubě
 • vyhýbáme se negativním slovním komentářům
 • všichni máme rovnocenné postavení, žádné zvýhodňování a zesměšňování
Prostředky ke zlepšení prostředí
 • pravidelný úklid, zejména odstraňování prachu vzhledem k přibývajícím alergiím dětí
 • odstranění lapačů prachu jako jsou záclony, závěsy, koberce
 • používat bezpéřové lůžkoviny
 • úměrné vytápění – sledovat teplotu ve třídách a všech prostorách školy
 • přiměřené oblékání dětí
 • pravidelné sekání školní zahrady
 • omezit používání chemických čistících prostředků, dávat přednost ekologickým ( používáme přípravky od firmy Missiva)
 • aktivní spolupráce s rodiči při sestavování jídelníčku
 • aktivní spolupráce s rodiči při různých sportovních činnostech a akcích MŠ