Přeskočit na obsah

Úřední deska

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.


Úplný oficiální název povinného subjektu

Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec
příspěvková organizace 
Ředitel školy
Mgr. Šárka Gajová, od 1.4.2012 
Popis organizační struktury povinného subjektu
ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec
– základní škola 1 – 9  
– mateřská škola  
– školní jídelna  
– školní družina
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail
756 62 Hutisko-Solanec 605
tel/fax : 571 644 262
e-mail : [email protected]
Spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnostiČSOB a.s.  čú: 111072023 / 0300
Identifikační číslo organizace (IČ)
48773824

Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ48773824

Datová schránkannp99zc

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu
a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Rozpočet na rok 2020

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

osobně v kanceláři ZŠ (II.patro)
e-mailem na adresu [email protected]

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh,
podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

osobně v kanceláři ZŠ (II.patro)
e-mailem na adresu [email protected]

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný
prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
a to včetně výslovného uvedení požadavků,
které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele,
jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Kancelář ZŠ, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Požadavky na opravný prostředek: 
– komu je určen 
– kdo jej podává 
– které věci se týká a co sleduje 
– datum a podpis
Takovéto podání je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do 3 dnů.

Název příslušného formuláře a způsob a místo,
kde lze takový formulář získat,
elektronické formuláře

písemně – kancelář školy
„Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.“
e-mail: [email protected]
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle
nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje,
které stanovují právo žádat informace
a které upravují další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně informace,
kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
Zákon 561/2004 Sb. – školský zákon
Zákon 500/2004 Sb. – správní řád (k nahlédnutí v kanceláři školy)

https://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik
Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec


Výroční zprávy minimálně za
dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

k nahlédnutí v kanceláři školy 
Škola neposkytne tyto informace:
  • osobní údaje (GDPR)
  • obchodní tajemství
  • další omezení podle právních předpisů

Směrnice o poskytování údajů dle zákona 106/1999 k nahlédnutí zde