ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Úřední deska

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

  Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

 1.

Úplný oficiální název povinného subjektu

Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec, příspěvková organizace   

2.

Ředitel školy

Mgr. Šárka Gajová , od 1.4.2012 

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu

ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec :

  - základní škola 1 –  9

  - mateřská škola

  - školní jídelna

  - školní družina

4.

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail

756 62 Hutisko-Solanec 605

tel/fax : 571 644 262

e-mail : info@zshutisko.org

5.

Spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

ČSOB a.s.  čú: 111072023 / 0300

6.

Identifikační číslo organizace (IČO).

48773824

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ48773824

8.

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Rozpočet na rok 2017

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

osobně : kancelář ZŠ (II.patro)

e-mailem  info@zshutisko.org

10.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

kancelář školy

e-mail  info@zshutisko.org

11.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Kancelář ZŠ , do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Požadavky na opravný prostředek :

 - komu je určen

 - kdo jej podává

 - které věci se týká a co sleduje

 - datum a podpis

Takovéto podání je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do 3 dnů.

12.

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

písemně - kancelář školy

„Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.“

e-mail  info@zshutisko.org

13.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Zákon  561/2004 Sb. - školský zákon

Zákon 500/2004 Sb. - správní řád

(k nahlédnutí v kanceláři školy)

https://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu

https://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik

14.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

15.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

k nahlédnutí v kanceláři   školy

 

Škola neposkytne tyto informace : - osobní údaje (GDPR)

                                                        - obchodní tajemství

                                                        - další omezení podle právních předpisů. 

 

 

 V Hutisku-Solanci dne  31. 8. 2018                                                                                        Mgr. Šárka Gajová v.r.

                                                                                                                                                         ředitelka školy

 

 
 Směrnice o poskytování údajů dle zákona 106/1999