ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

 

 

 

Vážení strávníci,

vzhledem k mimořádné situaci ohledně COVID-19 a v souladu s Usnesením vlády č. 84/2020 Vám sdělujeme následující informace:

  • Výdej obědů po dobu tohoto opatření bude probíhat výhradně do jednorázových menuboxů (zajišťuje školní jídelna)
  • Čas výdeje 10.15 – 11.10 hodin
  • Místo výdeje menuboxů – zadní vstup do školní jídelny (pod tělocvičnou)
  • V případě nepřítomnosti pracovnice ŠJ v době výdeje, prosím, zvoňte
  • Jakýkoliv vstup do budovy školy je zakázán
  • Platby za stravné po dobu opatření probíhá výhradně bezhotovostně – převodem na účet školy
  • V případě, že nebudete odebírat obědy v tomto režimu, odhlaste stravování na tel. 571 644 362, 607 545 610

Mgr. Šárka Gajová, ředitelka                             

Školní jídelna ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec informuje

Ceny obědů platné od 1. 8. 2019

   
MŠ (celodenní) do 6 let 47 Kč
7 – 10 let 53 Kč
ZŠ žáci 7 – 10 let 31 Kč
11 – 14 let 33 Kč
15 a více let 35 Kč
Doúčtované režie při neodhlášené stravě 35 Kč
Ostatní strávníci 77 Kč

Oběd je možno odhlásit pouze den předem do 12,00 hodin, a to na terminálu ve školní jídelně, prostřednictvím webové stránky, telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny (tel. 571 644 262, 607 545 610). 

Prosíme, nepožadujte jakékoliv změny po tomto čase, způsobuje to komplikace ve školní kuchyni!!!

V průběhu podzimu 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Kuchyně je vybavena novými spotřebiči, veškeré vybavení je nerezové, čímž kuchyně splňuje nové přísné hygienické normy. Vzhledem k lepšímu vybavení rekonstruované kuchyně jsme schopni vyhovět všem zájemcům o stravování.

Dovolujeme si upozornit na některé změny související se stravováním Vašich dětí ve školní jídelně. Stravovací systém poskytuje Vám i Vašim dětem mnohé výhody spočívající v možnostech výběru jídel a v odhlašování stravy nejen pomocí terminálu, ale také přes internetový přístup do systému iCanteen, tím je poskytnut dostatečný časový prostor pro včasné odhlášení dítěte ze stravování v případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. při onemocnění apod.), a to nejpozději do 12,00 hodin předchozího dne.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění stanovuje, že dětem v mateřských školách a žákům základních škol je poskytována dotace na mzdové a věcné režie školního stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Obědy jsou pak pro žáky levnější, zaplatí pouze náklady na potraviny. Pokud dítě není ve škole, ztrácí nárok na dotaci. Od druhého dne nepřítomnosti musí zákonný zástupce zaplatit oběd v plné výši. Za odhlašování stravy odpovídají zákonní zástupci žáků. Pokud se žák neúčastní výuky, má nárok na příspěvek na stravu jen po první den školní absence, kdy si mohou zákonní zástupci vyzvednout stravu do jídlonosičů. Pro následující dny absence si musí obědy odhlásit nebo zaplatit jejich cenu v plné výši s doúčtováním neodhlášené stravy ve výši 35,00 Kč. Neodhlášená strava a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Školní stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. ze dne 25.února 2005, o školním stravování, v platném znění.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění určuje, že první den nepřítomnosti dítěte se nepočítá. Pokud tedy dítě onemocní a zákonný zástupce nestačí oběd odhlásit, první den absence má nárok na dotovaný oběd. Oběd si může odnést domů v jídlonosiči (výdej jídla do jídlonosiče je od 10,15 hodin do 11,00 hodin a od 11,30 hodin do 12,00 hodin; mimo tuto dobu bude jídlo vydáno na talíř a jeho přeložení do jídlonosiče si zajistí zákonný zástupce žáka sám) nebo mu oběd propadne bez jakékoliv náhrady.

Za další dny nepřítomnosti se za neodhlášenou stravu neposkytuje věcná ani finanční náhrada, účtuje se plná cena stravného, která se skládá z finančního limitu stravy dle kategorie, mzdové a osobní režie a věcné režie.

Hodnota potravin dle jednotlivých kategorií bude i v době nepřítomnosti žáka nadále účtována jako součást stravného, na úhradu doplatku mzdové a věcné režie včetně DPH bude zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka vystaven po ukončení běžného měsíce předpis s rozpisem jednotlivých dnů, celkové částky nedoplatku. Nedoplatky platí žáci nebo zákonní zástupci žáka do pokladny školy v hotovosti. Tyto pohledávky není možné zahrnout do inkasních plateb, ale budou důsledně vymáhány.

Nic nebrání tomu, aby rodiče pro své děti od druhého dne nemoci zakoupili obědy za cenu stanovenou pro cizí strávníky jako mimořádný oběd (viz stravovací služby) v hodnotě 77,00 Kč do jídlonosiče.

Zároveň znovu upozorňujeme na možnosti využití pouze následujících možností úhrady stravného, a to:

  1. Svolením k inkasu – na základě Vašeho svolení k inkasu u peněžního ústavu, ve kterém máte svůj bankovní účet, budou částky za stravné odesílány z Vašeho účtu pravidelně měsíčně vždy k 15. dni na bankovní účet Základní školy a mateřské školy Hutisko-Solanec 111072023/0300 pod variabilním symbolem, který je přidělen dětem na základě přihlášky ke stravování. V tomto případě je nutné uvést číslo Vašeho účtu na přihlášce ke školnímu stravování, doručit svolení k inkasu vedoucí školní jídelny a stanovit si dostatečný limit pro inkaso platby.
  2. Příkazem k úhradě - na základě dokladu pro strávníka, který obdrží žák každý měsíc s aktuální částkou nedoplatku na číslo účtu 111072023/0300, variabilní symbol dle platebního dokladu.

Výňatek - Vnitřní řád - školní jídelna - k nahlédnutí zde

Srdečně zveme všechny strávníky!

Děkuji za pochopení Vedoucí školní jídelny