ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Besedy

02.05.2012 19:49

V úterý 17. dubna navštívila naši školu opět paní Martínková, pracovnice Pedagogicko psychologické poradny ve Valašském Meziříčí. Poprvé do naší školy přijela už 26. března, aby v rámci Preventivního programu základní školy realizovala dvě dvouho-dinové besedy. Pro pátou třídu to bylo téma Prevence kouření a pro 6. třídu Jak se bránit násilí. Dubnová návštěva byla věno-vána mladším žákům ve třetí a čtvrté třídě. Tentokrát si s dětmi povídala a hrála na téma Vztahy v naší třídě.

Další organizací, se kterou v tomto školním roce spolupracujeme v rámci našeho preventivního programu, je studentský klub Most Valašské Meziříčí. Ve spolupráci s její vedoucí Bc. Vane-tou Zvoníčkovou jsme pro naše starší žáky zajistili několik be-sed. První beseda proběhla 7. března 2012 pro 8. A 9. třídu spo-lečně. Téma bylo nanejvýš zajímavé – Jak se žije na Ukrajině a jižním Rusku. Jejím lektorem byl Jiří Hanák, člen správní rady humanitární organizace Nehemia zaměřující se na děti a na pomoc lidem v tísni. Už pravidelně deset let jezdí na Ukrajinu, a tak mohl našim žákům za pomocí fotografií a krátkých doku-mentů přiblížit mnohdy těžký a složitý život jejich vrstevníků, kteří nežijí zase tak daleko.

24. dubna proběhla beseda, která patřila k tomu nejzajímavější-mu, co jsme v posledních letech mohli v naší škole vidět a sly-šet. Za žáky osmého ročníku přijel pan Roman Povala, který si připravil téma Život v závislosti. Závislým se může člověk stát na mnoha věcech. Ale to, co naše tělo, naše zdraví nejvíce ohro-žuje, je závislost na lehkých a hlavně tvrdých drogách. A Roman Povala uměl o těchto problémech zajímavě vyprávět a sdělit chlapcům a děvčatům i své osobní zkušenosti s drogou. Rozhod-ně se nejednalo o „suchopárnou“ přednášku. Žáci i přítomní učitelé pozorně naslouchali nebo se „nezřízeně“ smáli vtipným poznámkám přednášejícího.

Starší žáky čeká ještě jedna beseda na konci května na téma Holocaust.