ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org


Úplata
za předškolní vzdělávání pro rok 2016/2017

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících mateřskou školu při ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v mateřské škole při ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec výše úplaty stanovena:


za celodenní docházku dítěte na 400,- Kč měsíčně


Výše uvedená částka je stanovena na období od 1.září 2016 do 31.srpna 2017 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami:

- vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, nejvýše však 12 měsíců, po dobu 12 měsíců je poskytováno vzdělání bezúplatně všem dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tzn. dětem, které od 1.září 2016 do 31.srpna 2017 dovrší 6 let věku


- dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky  pro školní rok 2016/2017, končí bezúplatné vzdělávání k 31.srpnu 2016, od 1.září 2016 platí plná výše 400,- Kč měsíčně

 

- v případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se platí poměrná část úplaty

 

- pokud je dítě celý měsíc nemocné nebo z jiných důvodů do MŠ nepřišlo ani jeden den v měsíci, musí zaplatit školné v plné výši

- paní ředitelka může snížit úplatu pouze ve výjimečných případech ne základě písemné žádosti (např. soc. důvody)

- školné se vybírá po celý den v 1.třídě MŠ v hotovosti, pokud by chtěli rodiče platit měsíčně, po domluvě s vedoucí MŠ je to možné

                                                           

Školné se vybírá v 1.třídě mateřské školy třikrát ročně (termín je vždy s předstihem vyvěšen na informační nástěnce pro rodiče v šatnách):


říjen      - za měsíce září, říjen, listopad, prosinec

únor      - za měsíce leden, únor, březen

květen   - za měsíce duben, květen, červen


V Hutisku-Solanci
31.5.2016                                       

                                                                                              
řed. školy Mgr. Šárka Gajová