ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

Koncepce

Program dlouhodobé koncepce školy:

 

Stanovení cílů:

 

 1. Poznávat hodnoty spojené se zdravím, životem, zdravým životním stylem a ekologií.
 • podporovat tělesný rozvoj dítěte, jeho zdraví, pohodu, spokojenost a radost
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje spojené se zdravím a zdravým životním stylem (hyg. návyky, pohybové aktivity a sport, pobyt venku, pitný režim, zdravá výživa, ochrana přírody a živočichů,…)
 • dbát na správnou skladbu jídelníčku (plnohodnotná a vyvážená strava, více ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo,…)
 • v žádném případě nenutit děti do jídla (mají možnost výběru)

 

 1. Navazovat na rodinnou výchovu, podporovat ji, doplňovat, spolupracovat úzce s rodinou a společně přispívat k osvojení základů hodnot, na nichž je společnost založena.
 • být pozitivním příkladem v každém okamžiku
 • vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi zaměstnanci MŠ, dětmi a rodiči
 • spolupráce s rodiči být otevřená, vstřícná, se snahou zapojit rodiče do života MŠ (snažit se více zapojit rodiče při společných akcích)

 

 1. Rozvíjet řeč, schopnosti a dovednosti, které usnadňují učení.
 • rozvíjet schopnost komunikace s dětmi i dospělými a kultivovaného projevu
 • dbát na správnou výslovnost dětí, spolupracovat s logopedickou asistentkou, navštěvovat logopedii v MŠ, zařazovat gymnastiku mluvidel, dechová cvičení,…)

 

 1. Rozvíjet osobní samostatnost a schopnost se projevovat jako osobnost.
 • učit se poznávat hodnoty jako je individuální svoboda, soucítění se slabšími
 • dát dětem možnost rozvíjet samostatnost, sebevědomí, získávat zdravou sebedůvěru
 • rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, potřeb, možností, pracovat s prožitkem, zkušeností, fantazií, smyslovým vnímáním
 • vést děti ke zvídavosti, potřebě objevovat, zkoušet, pomáhat, komunikovat a experimentovat

 

 

Základní pravidla soužití v MŠ:

 • po příchodu pozdravit, při odchodu se rozloučit
 • poprosit – poděkovat
 • znát název mateřské školy
 • znát své jméno, příjmení, jména kamarádů, učitelek
 • respektovat rozdílné vlastnosti a dovednosti u jiných, nezesměšňovat slabší
 • učit se domluvit na společném řešení problému, uplatňovat svůj názor, ale zároveň se umět přizpůsobit většině (neřešit rukama, ale slovem)
 • odmítat nevhodné chování jako je agresivita, lež, zesměšňování, lhostejnost
 • vážit si výsledků práce dětí i dospělých, neničit, co jiní vytvořili
 • chovat se šetrně k přírodě, k nejbližšímu okolí, i k sobě samotným
 • dokázat se rozdělit s kamarádem, nebrat cizí věci a pomáhat tam, kde stačí síly, dovednosti a schopnosti dětí
 • v MŠ neběháme po chodbách, nekřičíme
 • pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamarády a teprve potom dospělou osobu
 • umíme vyhrávat, ale i prohrávat
 • nemluvíme hrubě
 • vyhýbáme se negativním slovním komentářům
 • všichni máme rovnocenné postavení, žádné zvýhodňování a zesměšňování

 

 

Prostředky ke zlepšení prostředí:

 • pravidelný úklid, zejména odstraňování prachu vzhledem k přibývajícím alergiím dětí
 • odstranění lapačů prachu jako jsou záclony, závěsy, koberce
 • používat bezpéřové lůžkoviny
 • úměrné vytápění – sledovat teplotu ve třídách a všech prostorách školy
 • přiměřené oblékání dětí
 • pravidelné sekání školní zahrady
 • omezit používání chemických čistících prostředků, dávat přednost ekologickým ( používáme přípravky od firmy Missiva)
 • aktivní spolupráce s rodiči při sestavování jídelníčku
 • aktivní spolupráce s rodiči při různých sportovních činnostech a akcích MŠ