ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

 Školní vzdělávací program "Hrajeme si celý rok"

   

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Vzdělávání v naší MŠ se uskutečňuje podle ŠVP PV s názvem „Hrajeme si celý rok“.

Stanovili jsme si konkrétní cíle předškolního vzdělávání, klíčové kompetence, vzdělávací obsah a podmínky vzdělávání.

Naším cílem je vychovávat a vzdělávat děti v přirozeném prostředí vrstevníků na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Chceme rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Učení a vzdělávání dítěte zakládáme na prožitkovém celostním učení, dítě je vždy středem našeho zájmu. Vše je propojené a vše souvisí se vším. Učení probíhá individuálně, ve skupinách i frontálně. Převažuje práce ve skupinách, formou hry, praktických zkušeností, experimentů podle jejich možností, zájmů a potřeb.

 

Naše cíle a záměry vychází z těchto pravidel a výroků, které se snažíme při své práci dodržovat:

 

Deset pravidel na cestě k rozvoji jedinečnosti každého dítěte:

 

 1. Dostatek podnětů ke hře a učení.
 2. Respektování věku dítěte.
 3. Respektování dosaženého stupně vývoje dítěte.
 4. Respektování zájmu dítěte.
 5. Ocenění dítěte, pochvala, budování důvěry dětí ve vlastní schopnosti.
 6. Opora o kladné rysy dítěte.
 7. Demokratický vztah mezi učitelkou a dítětem.
 8. Spojení výchovy a učení se životem.
 9. Spolupráce všech zaměstnanců MŠ s rodiči.
 10. Neustálá sebevzdělávací činnost pedagogů.

  

 Cíle a záměry:

 

 • cíle zahrnují hodnoty a postoje, poznatky a porozumění, praktické dovednosti a produktivní činnosti, jsou to kategorie vymezující účel a výsledek vzdělávání
 • rozvíjíme děti v oblasti psychické, fyzické a sociální
 • chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají
 • rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb
 • vytváříme dobré podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte v MŠ
 •  rozvíjet kladný vztah k přírodě, ekologii, zdravému životnímu stylu
 • rozvíjíme a upevňujeme hygienické, kulturní a pracovní návyky, vedeme dětí ke správným mezilidským vztahům a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči
 • ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání, podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany, maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností
 • chceme, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu

 

 Cesta k našim cílům:

 

 • vzdělávání přizpůsobujeme fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí
 • vedeme děti k dodržování hygienických návyků / čištění zubů, stomatologické prohlídky, dechová cvičení,../
 • dbáme na pravidelný denní pobyt venku nejméně dvě hodiny, vycházky do přírody s pozorováním okolí, odpolední pobyty venku
 • využíváme netradiční TV nářadí a různé zdravotní pomůcky / akupresurní rohože, skákací míče, lyže na chůzi ve třídě, houpadla na cvičení rovnováhy, chůdy,../ a zahradu k letním i zimním aktivitám
 • navštěvujeme krytý bazén v Rožnově pod Radhoštěm, využíváme možnosti sanování
 • pořádáme výlety do okolí, celodenní výlety s rodiči
 • provádíme  relaxační cvičení, procvičujeme gymnastiku mluvidel a zavádíme prvky jógy pro děti
 • využíváme metod prožitkového učení hrou a činnostmi dětí, vše zakládáme na přímých zážitcích dětí
 • podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a experimentovat
 • podporujeme radost dítěte k učení, jeho zájem poznávat nové
 • snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné
 • uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost
 • didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním

 

 

VZDĚLÁVACÍ   OBSAH

 

Obsah integrovaného celoročního vzdělávacího bloku

 

 

1. Téma -  Kdo jsem a kde žiji                                   6. Téma -  Co mě obklopuje

Září                                                                              Únor

 

1.1 Podtéma – Naše škola                                           6.1 Podtéma – Ráno, v poledne, večer

1.2 Podtéma – Kamarádi                                             6.2  Podtéma – Z čeho se vyrábí

1.3 Podtéma – Moje rodina                                          6.3 Podtéma – Kdo co čím

1.4 Podtéma – U nás doma a v MŠ                              6.4 Podtéma – Co čím dopravujeme

 

2. Téma -  Podzim plný vitamínů a barev                7. Téma -  Jaro ťuká na vrátka

Říjen                                                                            Březen

 

2.1 Podtéma – V sadu                                                7.1 Podtéma – Vynášení zimy, vítání jara

2.2 Podtéma – Na zahrádce                                        7.2 Podtéma – Svátky jara, Velikonoce

2.3 Podtéma – Na poli                                                7.3 Podtéma – Jarní louka

2.4 Podtéma – V lese                                                 7.4 Podtéma – Jarní zahrada

2.5 Podtéma – V okrasné zahrádce                                                                           

 

3. Téma -  Padá listí zlaté, rudé                                 8. Téma -  Nejsem tu sám

Listopad                                                                      Duben

 

3.1 Podtéma – Příroda se mění                                   8.1 Podtéma – Domácí zvířátka

3.2 Podtéma – Příprava na zimu                                  8.2 Podtéma – Volně žijící zvířátka

3.3 Podtéma – Co si v zimě obléknu                            8.3 Podtéma – Exotická zvířátka

3.4 Podtéma – Moje tělo a zdraví                                 8.4 Podtéma – Naše planeta

 

4. Téma -  Těšíme se na Ježíška                                9. Téma -  Vítej, vítej, máji

Prosinec                                                                       Květen

 

4.1 Podtéma – Punčoška s překvapením                      9.1 Podtéma – Máj plný barev

4.2 Podtéma – Vánoce přicházejí                                9.2 Podtéma – Svátek matek

4.3 Podtéma – Kouzlo Vánoc                                      9.3 Podtéma – Poznáváme svět

4.4 Podtéma                                                              9.4 Podtéma – Den dětí

 

5. Téma -  Paní Zima kraluje                                    10. Téma -  Už je léto

Leden                                                                          Červen

 

5.1 Podtéma – Padá sníh                                           10.1 Podtéma – Co chystá léto

5.2 Podtéma – Zimní hry a sporty                                10.2 Podtéma – Kam na dovolenou

5.3 Podtéma – Půjdu k zápisu                                    10.3 Podtéma – Naše vesnice a okolí

5.4 Podtéma – Masopust                                            10.4 Podtéma – Těšíme se na prázdniny

 

 

Charakteristika jednotlivých bloků

 

Vzdělávací obsah je zpracován v 10 integrovaných blocích, na každý měsíc jeden. Vycházeli jsme ze střídání  ročních období. Měsíční témata jsou pojmenována a tvořena vzhledem k přírodním zákonitostem jednotlivých měsíců a jejich časový rozsah je přibližně 4 týdny. Týdenní podtémata si mohou učitelky přesouvat např. podle počasí, obměnit nebo některá podtémata spojit v jedno a zařadit např. poslední týden jako evaluační apod. Jejich rozpracování je předmětem TVP, ve kterém je také nabídka činností z jednotlivých výchovných oblastí. Je to dokument otevřený a učitelky mají možnost tyto integrované bloky a jednotlivé činnosti neustále doplňovat a obměňovat.

 

PODZIM

– denně se mění celkový obraz přírody – barevnost, plody dřevin, rostlin, počasí, sběr přírodnin a jejich sušení, chystání kaštanů a žaludů pro zvířátka na zimu, zamykání lesa a loučení s broučky,…

 

                                             Kdo jsem a kde žiji

 

 • seznámení s prostředím, které dítě obklopuje (MŠ, zahrada, třídy, hračky)
 • poznání nových kamarádů a všech ostatních, se kterými se děti budou setkávat (námětové a seznamovací hry, svátky, narozeniny, kalendář, cesta po MŠ)
 • poznávání okolí MŠ, naší vesnice (seznámení s prostředím, orientace, znát značku, režimové uspořádání)
 • budeme společně vytvářet pravidla společného soužití

 

                                             Podzim plný vitamínů a barev

 

 • toto téma souvisí s podzimním dozráváním ovoce a zeleniny a jejich sklizní
 • děti se seznamují na základě přímého pozorování zahrad, zahrádek, polí a lesa s různými druhy ovoce a zeleniny (výstavka ovoce a zeleniny, příprava různých salátů, pečení mrkvových šátečků, výtvarné činnosti apod.)
 • vnímají a rozlišují jednotlivé druhy pomocí všech smyslů (různé hry na třídění podle druhů, barev, chuti, vůně, hmatu,velikosti apod.)
 • jsou vedeny ke zdravé výživě, k péči a ochraně přírody, k péči o čistotu a zdraví (ovoce a zeleninu vždy před jídlem důkladně umýt)

 

                                             Padá listí zlaté, rudé

 

 • také  toto téma souvisí s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím
 • v popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu
 • rozlišování, co prospívá zdraví a co mu škodí, pohybem na zahradě a v přírodě podpořit tělesný rozvoj (různé pohybové hry a aktivity)
 • maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami (výtvarné činnosti)
 • povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (charakteristické znaky změn počasí, stromů,…)
 • povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech (sbírání ovoce, hrabání listí na školní zahradě,…)

 

 

 

ZIMA

 • zimní příroda, koloběh vody, přikrmování lesních zvířátek a ptáků, stopy ve sněhu, zhotovování krmítka, beseda s myslivcem, vánoce – vánoční stromeček pro zvěř, zvyky a tradice – svícny z přír. materiálů, Barborky, …

 

                                       Těšíme se na Ježíška

 

 • posílení mezilidských vztahů, rozhovory na téma rodina (čertíci, Mikuláš, Vánoce – dárky, koledy, cukroví,…)
 • pozorovat změny v přírodě a její koloběh
 • přiblížíme tradice Vánoc (vánoční besídka)
 • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině
 • podpoříme rozvoj tvořivosti (zhotovování vánočních ozdob a dekorací)
 • budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev dětí

 

                                             Paní Zima kraluje

 

 • pozorování zimního počasí (sníh, led, vlastnosti sněhu, hry se sněhem, bobování apod.)
 • pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj a zdraví dětí
 • podpoříme jejich fantazii a kreativitu (stavby ze sněhu)
 • chápat prostorové a časové pojmy, orientovat se v prostoru (hledání zvířátek podle stop apod.)
 • uvědomovat si význam aktivního pohybu a zdravé výživy (zimní hry a sporty, větší příjem vitamínů,…)

 

                                             Co mě obklopuje

 

 • chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je možno je poškodit (ekologie)
 • vytváření zdravých postojů jako základů zdravého životního stylu (ochrana, bezpečnost např. při sportování, při silničním provozu,…)
 • chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi, umět požádat druhého o pomoc
 • mít povědomí o širším věcném, přírodním i technickém prostředí (časové pojmy, materiály, profese, dopravní prostředky)
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat výtvarně  své představy (výtvarné činnosti)

 

JARO

 • barvy v přírodě, životní cykly rostlin – klíčení semen, význam bylin pro člověka, hmyz a zvířátka, Den ptactva – návštěva chovatele exotického ptactva, Den země – třídění odpadu, sázení stromků, ochrana přírody, zdravá výživa – výstavka a ochutnávka ovoce a zeleniny,…

 

                                             Jaro ťuká na vrátka

 

 • probuzení přírody i nás po zimním odpočinku (pozorování přírody)
 • řada činností bude přenášena ven a bude spojená s pohybem a experimentováním
 • přiblížení tradic jarních svátků (vynášení zimy, vítání jara, Velikonoce)
 • budeme rozvíjet naše smysly, fyzickou i psychickou zdatnost
 • rozvoj receptivních dovedností (vnímání, naslouchání)
 • zachytit a vyjádřit své prožitky (výtvarné, hudební a dramatické činnosti)

 

                                            

Nejsem tu sám

 

 • být citliví a ohleduplní k živým bytostem, přírodě i věcem
 • pomáhat pečovat o okolní prostředí (starat se o rostliny, chránit přírodu a živé tvory)
 • osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí (Den Země)
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a umět se vyjádřit (DH Co by se stalo, kdyby,…)
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že mohou ohrožovat pohodu a bezpečí (lež, ubližování, ponižování,…)

 

                                             Vítej, vítej, máji

 

 • oslava svátku matek – rodina
 • příroda, počasí, rostliny
 • budeme podporovat rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, spolupodílet se na estetičnosti prostředí, ve kterém žiji
 • seznámíme se ze světem lidí, vytvoříme povědomí o existenci ostatních kultur a národností (poznáváme svět, Den dětí,…)
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová,…)
 • vnímat svět přírody i lidí
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory, postoje, umět zorganizovat hru (námětové, pohybové a didaktické hry)

 

LÉTO

– rozmanitost letní přírody, potravní řetězce, pozorování živočichů, rostlin a přírodnin v lese, u rybníka, na louce, na zahrádce, u potoka, rovnováha v přírodě,…

 

                                             Už je léto

 

 • podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí (výlety do okolí)
 • jak se chránit před úrazy, co nám hrozí ve vodě, co udělat s odřeným kolenem, včelí žihadlo, dopravní tématika,…
 • učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých (jak se chovat u vody, na výletě, jak se chránit před sluncem,…)
 • rozvíjet výtvarné a pěvecké dovednosti
 • podpoříme zájem dítěte o učení, rozvoj paměti a pozornosti (básničky, pohádky, stolové hry s pravidly apod.)
 • vnímat přírodu a život v ní

 

  Během celého roku děti hrají různé hry / Na krtka, na ježka, Kde bydlí?, Kam patří?, Co je to?, Ptáčku, jak zpíváš?, Hmataná, Co by se stalo, kdyby…, Plody a semena, Žížala, …/, zhotovují mnoho krásných věcí z netradičního materiálu, kterými bývá vyzdobena celá MŠ / koláže, obrázky, korálky, malované oblázky, papírování, krmítko, Morena, svícny, zvířátka z PET lahví, kreslení do písku, mouky,…/.

Dětem jsou vyprávěny i různé pohádky k jednotlivým tématům / Adventní pohádka, Stromoví mužíčci, Jabloňový panáček, O zapomnětlivé veverce, Co dělat, aby sluníčko nekousalo, Bambulkov, Skřítek Podzimníček,…/, mnoho znalostí čerpáme z různých encyklopedií a knížek / Malované počasí, Sbírka motýlů,../. Pozorujeme lupou nebo pod mikroskopem půdu, hmyz, kameny, listy,.., společně pečujeme o květiny ve třídě i o zeleň na školní zahradě / hrabání listí, sběr klacíků, spadaného ovoce,../.

Děti se učí třídit odpad již od MŠ, jsou seznámeny s bar. kontejnery, do kterých se odpad ukládá. Učí se šetrnému zacházení s hračkami, neplýtvat papírem, vodou, elektřinou apod.

Děti mají bohatou fantazii, a proto se během chvilky dokáží na vycházkách změnit např. na myslivce, ochranáře přírody, geology, indiány, stopaře, sportovce, turisty, zvířátka apod. Nejvíce vědomostí o přírodě získávají právě na vycházkách na základě prožitku, pozorování a různých her.

 

 

S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle našeho ŠVP PV:

 

Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.

 

Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.

 

Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.

 

Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.

 

Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.

 

Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.

 

Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.

 

Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.

 

Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.