ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko - Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Logopedická prevence 2014 - ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

24.03.2015 15:18

    "Já jsem bílá kočička

      naučím vás slovíčka,     

      budeme si spolu hrát,

      říkat, zpívat, tancovat."

 

Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do projektu "Podpora logopedické prevence" na podporu aktivit dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti logopedické prevence, tvorbu a realizaci školních projektů na podporu rozvoje řeči a možnosti vybavení MŠ moderními pomůckami pro logopedickou prevenci. Od MŠMT nám byla poskytnuta  dotace na rok 2014 ve výši 20 000 Kč.
Největší část finanční dotace byla použita na vybavení MŠ moderními logopedickými pomůckami a část na zvyšování odborné způsobilosti pedagogických pracovnic, kdy byla 1 učitelka proškolena na logopedickou asistentku, která se spolu s ostatními bude podílet na logopedické prevenci v naší MŠ.

Smyslem projektu  je předcházení vadám řeči formou her. Chceme rozvíjet obratnost mluvidel, smyslové vnímání, nácvik hospodaření s dechem, rozvíjet fonematický sluch, komunikaci a slovní zásobu.

Prostředkem k dosažení je vytvoření logopedického plánu, který se jako příloha stává součástí ŠVP.  Budeme z něho vybírat nápady a činnosti pro obě třídy přiměřené věku dětí, které budeme procvičovat buď skupinově, nebo individuálně během dopoledních řízených činností.

Děti:

- logopedie prolíná všemi oblastmi výchovy

- pravidelné logopedické chvilky - před spaním každý den logopedická pohádka

- logopedické chvilky před zrcadlem v umývárně, využívání počítačového koutku ve 2.tř.

- skupinové i indiv. cvičení - rytmicko-melodické hry, pohybové hry, pracovní činnosti, grafomotorika,...

- nadstandardní péči pro děti s vadami řeči bude každý týden provádět logopedická asistentka paní Všetičková, děti mají možnost navštěvovat kroužek flétniček a keramiku

Pedagogové:

- další vzdělávání a semináře zaměřené na logopedickou prevenci

- při samostudiu čerpat z odborné literatury

- sestavení logopedického plánu

- vytvoření pracovních listů, výběr činností

- doplnit logopedický plán novými logopedickými pohádkami

- návštěva odborníků (SPC)

- prezentace projektu na webu

- dovybavit MŠ moderními pomůckami pro logopedickou prevenci

- k MDD připravit projektový den formou zábavného odpoledne pro rodiče s dětmi, kde budou rodiče seznámeni s novými pomůckami a různými činnostmi, které mohou  procvičovat s dětmi i doma

Rodiče:

- zapojit rodiče do logopedické prevence - přítomnost rodiče při práci logopedky

- besedy pro rodiče - září - logopedická asistenka

                                - leden - učitelky 1.stupně ZŠ¨

- konzultace a schůzky s rodiči

- zábavné logopedické odpoledne pro rodiče s dětmi

Naším cílem je, aby si děti rozuměly a dokázaly navzájem komunikovat, vyjadřovat své myšlenky a
porozuměly pokynům jiné osoby. " Logoped není od toho, aby naučil dítě správně vyslovovat. Poradí, předvede, usměrní a pomůže, zbytek je záležitost rodičů!"